al contingut a la navegació Informació de contacte

Tràmits

INFORMACIÓ ADDICIONAL (DIRECTIVA UE 2019/1937 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL DE 23 D'OCTUBRE DE 2019) Què és el Canal de Denúncies? Un canal de Denúncies permet informar a una entitat sobre accions indegudes dels empleats públics o dels qui prestin una relació laboral o professional amb una administració Aquest canal de Denúncies NO podrà utilitzar-se per realitzar queixes o suggeriments. Davant aquesta casuística haurà d'utilitzar el tràmit extern habilitat Enviament i Gestió de les denúncies. Les denúncies podran presentar-se de forma anonimizada o incorporant dades identificatives. Si en la data de la denúncia incorporem el correu electrònic rebrem avisos conforme es vagi tramitant la denúncia. POLÍTICA DE PRIVACITAT DEL CANAL DE DENÚNCIES. INFORMACIÓ SOBRE PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS. Responsable del tractament i delegat de protecció de dades El responsable del tractament de les dades de caràcter personal que es recaptin en el marc del canal de denúncies és l'Ajuntament d'Alòs de Balaguer amb C.I.F. P2502200E, domicili en c/ Major, 4. ALÒS DE BALAGUER. 25737 i telèfon de contacte 973417004. Contacte del Delegat de Protecció de Dades: c/ Major, 4. ALÒS DE BALAGUER. 25737. Minimització de dades i finalitat del tractament Les dades personals recaptades en el marc del canal de denúncies seran els estricta i objectivament necessaris per tramitar les denúncies rebudes i, en el seu cas, investigar els fets denunciats. Aquestes dades seran tractats amb aquesta exclusiva finalitat i no seran utilitzats per a finalitats incompatibles. Base jurídica de legitimació La base jurídica que legitima el tractament de els dades de caràcter personal recaptats en el marc del canal de denúncies és el compliment de una obligació legal derivada de la Llei 2/2023, de 20 de febrer, reguladora de la protecció de les persones que informin sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció (art.6.1.c Reglament UE 679/2016 General de Protecció de Dades). El tractament de categories especials de dades personals per raons de un interès públic general es podrà realitzar conforme a el establert en el article 9.2.g del Reglament UE 679/2016 General de Protecció de Dades. Destinataris de les dades Sense perjudici del tractament per part del Responsable del canal de denúncies, la informació de la denúncia i aquella que es recapti en el context de el seu recerca podrà ser comunicada al Delegat de Protecció de Dades, al responsable de els serveis jurídics de la entitat o al òrgan competent per la tramitació de els possibles expedients disciplinaris. Així mateix, podrà ser comunicada, en el seu cas a les autoritats policials o judicials competents en el marc de una recerca o per el exercici de accions legals. Termini de conservació Els terminis de conservació de les dades personals seran els establerts en l'article 32 de la Llei 2/2023, de 20 de febrer, reguladora de la protecció de les persones que informin sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció. Exercici de drets En tot cas, les persones que els seus dades es recaptin en el marc del canal de denúncies podran exercitar les seves drets de accés, rectificació, supressió, limitació, oposició i portabilitat a través de Exercici dels Drets de Rectificació, Supressió, Limitació, Portabilitat o Oposició en relació amb Dades de Caràcter Personal, així com a presentar una reclamació davant la autoritat de control competent. Reserva de la identitat del denunciant El denunciant pot triar presentar el seu denúncia de manera confidencial o anònima. En cas de que es opti per la presentació de una denúncia anònima, no es recaptaran ni tractaran dades de caràcter personal que permetin identificar al denunciant. Si el denunciant opta per revelar la seva identitat, aquesta es tractarà de manera confidencial, i la seva identitat no serà revelada a terceres persones alienes a la tramitació de la denúncia. Per aquest motiu, es fa constar expressament que el dret d'accés està limitat a les pròpies dades de caràcter personal. La identitat del denunciant serà en tot cas reservada, no tenint accés el denunciat ni tercers a les dades identificatives del denunciant. La identitat del denunciant només podrà ser comunicada a l'Autoritat judicial, al Ministeri Fiscal o a l'autoritat administrativa competent en el marc d'una recerca, amb les salvaguardes contingudes en la normativa aplicable.