al contingut a la navegació Informació de contacte

Edicte: explotació caprina ecològica

DIVENDRES 07 FEBRER 2014

Per part d´en Benet Jimenez Pineda s´ha demanat a l´Ajuntament d’Alòs de Balaguer llicència municipal d´obres per explotació caprina ecològica de cicle complet amb fabricació de formatge  artesà i petit escorxador per un màxim de cinc cabrits  al dia, amb emplaçament a la parcel.la 18 del polígon 1 d´aquest Terme Municipal, segons projecte tècnic redactat per l´enginyer Carlos Estaràn Justribó.

Als efectes  establerts a l´article 48 del text refós de la Llei d’Urbanisme aprovat per Decret Legislatiu 1/2010, es  sotmet aquest  expedient a informació pública per termini d´un mes.  Durant aquets termini es podrà consultar l´expedient a la Secretaria de l’Ajuntament d’Alòs de Balaguer, en dies i hores hàbils, on així mateix, es podran presentar, en el mateix  termini, les al·legacions i manifestacions que es  considerin oportunes.

Alòs de Balaguer, 4 de febrer de 2014